Başvuru Süreci 2

Gerçekleştirilen akredite deneyler ve gerekli numune miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.Deney Adı / Name of Test

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar) / Testing Method (national, international standards, in-house methods)

Gerekli Numune miktarı/ Required Sample Amount

(g/mL vs)

Öngörülen Analiz Süresi/ Predicted Analysis Time

(En az / Min )

Ftalat Tayini için Standart Çalışma Prosedürü /Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates

CPSC-CH-C1001-09.4

0,1 gram

3 gün

Tekstil - Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 1: Liflerde ekstraksiyon yapılarak ve yapılmadan elde edilebilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti/ Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres

TS EN 14362-1:2017

2 gram

3 gün

Plâstikler - Kadmiyum tayini - Yaş parçalama metodu / Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method

TS EN 1122

2 gram

3 gün

Deri - Deride krom (VI) içeriğinin kimyasal olarak belirlenmesi - Bölüm 1: Kalorimetrik yöntem/ Leather - Chemical determination of chromium (VI) content in leather - Part 1: Colorimetric method

TS EN ISO 17075-1

5 gram

3 gün

Deri - Boyalı derilerde bazı azo boyar maddelerinin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 1:Azo boyar maddelerden elde edilen aromatik aminler için tayin/ Leather - Chemical tests for the determination of certain azo colourants in dyed leathers - Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colorants

TS EN ISO 17234-1

2 gram

3 gün

Deri - Boyalı derilerde belirli azo boyar maddelerinin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 2: 4 aminoazobenzen tayini/ Leather - Chemical tests for the determination of certain azo colorants dyed leathers - Part 2: Determination of 4-aminoazobenzen

TS EN ISO 17234-2

2 gram

3 gün

Tekstil-Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayinleri için yöntemler Bölüm 3: 4 aminoazobenzen açığa çıkarabilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti/ Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene

TS EN ISO 14362-3

2 gram

3 gün

Standard Specification and Test Method for Metallic Bone Plates / Metalik Kemik Plakaları İçin Standart Özellikler Ve Test Metodu

ASTM F382

14 Adet

12 Gün

18 Standard Test Methods for Spinal Implant Constructs in a Vertebrectomy Model Vertebrektomi Modelinde Spinal İmplant Yapıları İçin Standart Test Yöntemleri

ASTM F1717

13 Set

30 Gün

13 Standard Test Method for Evaluating the Static and Fatigue Properties of Interconnection Mechanisms and Subassemblies Used in Spinal Arthrodesis Implants/ Spinal Artrodez İmplantlarında Kullanılan Ara Bağlantı Mekanizmaları ve Alt Grupların Statik ve Yorulma Özelliklerini Değerlendirmek İçin Standart Test Yöntemi

ASTM F1798 -21

6 set

Statik Testler: 1 Gün

Yorulma Testleri 7 Gün

Dentistry — Torsion test of implant body/connecting part joints of endosseous dental implant systems/ Diş Hekimliği–Kemikiçi Diş İmplantı Sistemlerinin İmplant Gövdesi / Bağlantı Parçalarının Burulma Deneyi

DD ISO/TS 13498:2011

7 set

1 Gün

A1 Static Four-Point Bend Test Method/Statik 4 Nokta Eğme Deneyi

ASTM 1264

4 adet

1 Gün

A2 Test Method for Bending Fatigue of IMFD Locking Screws/ IMFD için Kilitli Vidaların Yorulma Testi

12 adet

10 Gün

A3 Bending Fatigue Test Method/ Eğme Yorulması Test Metodu

12 adet

10 Gün

A4 Static Torsion Test Method/ Statik Burulma Testi

6 adet

1 Gün

A1 Test Method for Determining the Torsional Properties of Metallic Bone Screws. / Metalik Kemik Vidalarının Burulma Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Test Metodu

ASTM F543

6 adet

1 Gün

A3 Test Method for Determining the Axial Pullout Strength of Medical Bone Screws. / Medikal Kemik Vidalarının Eksenel Çıkma Dayanımlarının Belirlenmesi

6 adet

1 Gün

A4 Method for External Skeletal Fixator Joints /  Harici İskelet Fiksatör Bağlantıları için Test Metodu

ASTM F1541

6 set

1 Gün

A5 Test Method for External Skeletal Fixator Pin Anchorage Elements/ Harici İskelet Fiksatör Bağlantıları Ankraj Elemanları İçin Test Yöntemi

8 set

2 Gün

A6 Test Method for External Skeletal Fixator Subassemblies/ Harici İskelet Fiksatörü Alt Montajları İçin Test Yöntemi

13 set

5 Gün

A7 Test Method for External Skeletal Fixator/Constructs Subassemblies / Dış İskelet Fiksatörü/Yapı Alt Grupları için Test Yöntemi

13 set

5 Gün

Part 4: Determination of endurance properties and performance of stemmed femoral components Moduler ve non-moduler / Saplı Femoral Bileşenlerin Dayanıklılık Özelliklerinin ve Performansının Belirlenmesi

İSO 7206

7 Set

24 - 60 Gün

Part 6: Determination of endurance properties of head and neck region of stemmed femoral components / Saplı femoral Bileşenlerin Boyun Bölgesinin Dayanıklılık Özellikleri Testi Ve Performans Gereksinimleri

7 Set

36 - 180 Gün

Part 10: Determination of resistance to static load of modular femoral heads/ Modüler Femur Başlarının Statik Dayanımlarının Belirlenmesi

7 Set

1 Gün

Part 12: Deformation test method for acetabular component/Acetabular bileşenlerin deformasyon testi için test metotu

7 Set

1 Gün

Vücut dışı tıbbi tanı ölçüm sistemleri - Diyabet hastalığının (diabetes mellitus) kontrolü için kişisel ölçüm amacıyla kullanılan kan glukozu izleme sistemlerinin özellikleri/ In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus

TS EN ISO 15197:2015-10

10 cihaz

30 gün

HIZLI ERİŞİM