Yönetmelik

HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TEKNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HÜBTUAM): Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli altyapıyı hazırlamak, araç-gereç ve cihazların teminini sağlamak, bunları bölgedeki kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak,

c) Üniversitenin bilimsel faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak,

ç) Endüstrinin ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmetleri, araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek,

d) Sanayi kuruluşları ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler yapılmasını sağlamak,

e) Kamu ve özel sektör kurumlarının talep ettikleri analiz, test ve ölçümleri yapmak, gerektiğinde raporlarını hazırlamak ve yorumlarını yapmak,

f) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve/veya desteklemek,

g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak,

ğ) Bilim ve teknoloji alanında Araştırma ve Geliştirme (AR – GE) çalışmaları yaparak, ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak,

h) Araştırmalar sırasında bilimsel ve teknolojik alanda yeniliklerin/icatların patentlerini almak ve telif haklarını mevcut kanuni düzenlemeler çerçevesinde korumak.

ı) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun sınav ve belgelendirme yapmak.

i) Merkezin çalışma alanına giren konularda eğitim, öğretim ve sertifika programı düzenlemek.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır.

(2) Müdürün Üniversite dışı görevlendirme süresinin altı ayı geçmesi durumunda Merkeze yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

b) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süre görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez olağan veya gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. Müdür bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.


HIZLI ERİŞİM